Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w zakładce "Polityka cookies".
Administratorem Twoich danych osobowych jest bdsklep.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69 F. Pozostałe informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdują się w zakładce "RODO".

Wczytywanie...
Kategorie
loader
PLN11.99

XANTO 435ml Xapp Window&Glass Pianka do czyszczenia okien i powierzchni szklanych

Niedostępny
 • Opis
 • Opinie4
 • Poleć znajomemu
 • Masz pytania?

Opis

XANTO 435ml Xapp Window&Glass Pianka do czyszczenia okien i powierzchni szklanych
do szklanych powierzchni
bez smug i zacieków
wygodna w użyciu
najwyższa jakość
ekonomiczne opakowanie

Xanto Power Activ to idealny preparat dla osób lubiących nowoczesne rozwiązania. Pianka doskonale czyści szyby oraz inne szklane powierzchnie, jak np. lustra, ekrany telewizorów oraz monitory. Produkt nie pozostawia po sobie żadnych smug i zacieków, a dodatkowo nabłyszcza kafelki, porcelanę i inne gładkie powierzchnie. Właściwości antystatyczne preparatu pozwalają zachować czystość na dłużej. Pianka nadaje się również do usuwania zabrudzeń na oknach samochodu zapobiegając jednocześnie kondensacji i parowaniu.
 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

  • 1.1 Identyfikator produktu:
   • › XANTO POWER ACTIV WINDOW & GLASS CLEANER
  • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
   • › Aerozol Pianka do czyszczenia szyb
  • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
   • › Producent:
    The Vitale Group Ltd
    Vitale House
    1 Minerva Court
    Minerva Avenue
    Chester West Business Park
    Chester, CH1 4QT
    England
   • › IQ Systems Group – Ewa Różycka
    Siedziba: ul. Mehoffera 144a, 03-081 Warszawa
    Biuro/Magazyn: Sadowa ul. Kolejowa 307 , 05-092 Łomianki
    Tel. 0048 724 440 744
    NIP: 524-192-74-16, REGON: 142568064
    www.iqsystemsgroup.com, mail:
    info@iqsystemsgroup.com
  • 1.4 Numer telefonu alarmowego
   • › Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć: (42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).
 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  • 2.1 Klasyfikacja mieszaniny
   • › Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja drażniąca w zgodzie z ustawą Unii Europejskiej Nr. 1999/45/WE.
  • 2.2 Elementy etykiety
   • › Zestawy R:
    R12 - Produkt skrajnie łatwopalny.
   • › Zestawy S:
    S2 Chronić przed dziećmi.
    S 9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
    S 16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu
    S 23 - Nie wdychać gazu
    S 33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
  • 2.3 Inne zagrożenia
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  • OGÓLNY OPIS:
   • › ROZCIEŃCZONY ROZTWÓR ANIONOWYCH ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH W WODZIE. PROPELENT JEST BUTAN.
  • SKŁAD:
   • › BUTAN 4O: Numer Cas - 106-97-8; Stężenie - <5% w/w; OES - 600 ppm; Klasyfikacja 1999/45/EC - Fx, R12, S2, S9, S16, S33; Klasyfikacja 1272/2008 - H220, H280
   • › Isopropanol: Numer Cas - 67-63-0; Stężenie - 5% w/w; OES - 400 ppm; Klasyfikacja 1999/45/EC - F, R11, S2, S7, S16
   • › Butyl Oxitol: Numer Cas - 111-76-2; Stężenie - 5% w/w; OES - 25 ppm; Klasyfikacja 1999/45/EC - Xn, R20,R21,R22,R37;S24,25
   • › Laurylosarkozynian sodowy: Numer Cas - 137-16-6; Stężenie <1% w/w; OES - ---; Klasyfikacja 1999/45/EC - Xi, R36;S26,28,37/39
   • › Wodorotlenek Amonu: Numer Cas - 1336-21-6; Stężenie <1% w/w; OES - 25 ppm; Klasyfikacja 1999/45/EC - R34,R37;S1/2,7/9,26,45 C; Klasyfikacja 1272/2008 - Skin Corr. 1B (H314) Amonu Aquatic Acute 1 (H400)
 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
   • › <>Kontakt z oczami: Soczewki kontaktowe powinny być usunięte. Przemywać obficie czystą, świeżą wodą przez przynajmniej 10 minut, utrzymując otwarte powieki i zasięgnąć porady lekarza.
   • Kontakt ze skórą: Umyć wodą
   • Wdychanie: Wyprowadzić na świeże powietrze, ogrzać i zasięgnąć porady lekarza
   • Spożycie: W razie przypadkowego połknięcia: Pić 2-3 szklanki mleka lub wody. Zasięgnąć porady lekarza. NIE wywoływać wymiotów
  • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
   • Kontakt z oczami: Kontakt może powodować podrażnienie.
   • Kontakt ze skórą: Niskie zagrożenie
   • Wdychanie: Wysokie stężenie oparów może powodować zawroty głowy
   • Spożycie: Przypadkowe połknięcie jest mało prawdopodobne wydarzenie
   • › Puszki mogą pęknąć po nagrzaniu w nadmiarze
  • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  • 5.1 Środki gaśnicze
   • › Woda, spryskiwacz wodny, suchy proszek, piana odporna na alkohol i CO2 mogą być stosowane
  • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
   • › Brak danych
  • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
   • › Wystawione na działanie ognia pojemniki powinny zostać spryskane wodą, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu.
 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
   • › Unikać kontaktu z oczami i skórą.
  • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
   • › Produkt jest przystosowany do odprowadzania do kanalizacji. Przy komercyjnych wyciekach, nie należy dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji.
  • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
   • › Jeżeli kontenery są rozrywane: zgasić wszystkie źródła zapłonu. Wywietrzyć teren, zwłaszcza na niskim poziomie. Zebrać pozostałości na inercyjny materiał i pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami.
  • 6.4 Odniesienia do innych sekcji
   • › brak
 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
   • › Używać zgodnie z instrukcja znajdującą się na etykiecie
  • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
   • › Produkt należy przechowywać w stałych warunkach w temperaturze pokojowej.
  • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
   • › Pianka do czyszczenia dywanu i tapicerki
 • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
   • › Odzież ochronna jest wymagana. Nosić rękawice i unikać kontaktu z oczami poprzez noszenie okularów ochronnych w razie potrzeby.
    Nie palić podczas użytkowania Zapewnić odpowiednią wentylację. Umyć ręce po użyciu.
 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  • Wygląd
   • › Przezroczysty roztwór wodny
  • pH
   • › Brak danych
  • Temperatura wrzenia
   • › Brak danych
  • Temperatura topnienia/krzepnięcia
   • › Brak danych
  • Temperatura zapłonu
   • › Brak danych
  • Szybkość parowania
   • › Brak danych
  • Palność (ciała stałego, gazu)
   • › Patrz. Pkt. 16
  • Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości
   • › Brak danych
  • Prężność par
   • › Brak danych
  • Gęstość par
   • ›>1 (Powietrze = 1)
  • Zapach
   • › Detergent
  • Próg zapachu
   • › Brak danych
  • Gęstość względna
   • › 1
  • Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20st C
   • › Około 95%
  • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
   • › Brak danych
  • Temperatura samozapłonu
   • › Brak danych
  • Temperatura rozkładu
   • › Brak danych
  • Lepkość
   • › Brak danych
  • Właściwości wybuchowe
   • › Brak danych
  • Właściwości utleniające
   • › Brak danych
  • Ciśnienie wewnętrzne w 20 ° C
   • › Około 3
 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  • 10.1 Reaktywność
   • › Brak wartych do wymienienia zagrożeń
  • 10.2 Stabilność chemiczna
   • › Stabilny w normalnych warunkach
  • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
   • › Puszki mogą pęknąć w pożarze z uwolnieniem palnego propelenta
  • 10.4 Warunki, których należy unikać
   • › Produkt nie może być stosowany na miedzi, aluminium lub na jasnym metalu.
  • 10.5 Materiały niezgodne
   • › Brak danych
  • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
   • › Brak danych
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  • 11.1
   • › Produkt w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia.
    Połknięcie jest mało prawdopodobne.
 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  • 12.1 Toksyczność
   • › Większość substancji chemicznych używanych ulegają biodegradacji.
    Brak freonów (CFC).
  • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
   • › Brak danych
  • 12.3 Zdolność do bioakumulacji
   • › Nie stwierdzono elementów z właściwościami bioakumulacyjnymi.
  • 12.4 Mobilność w glebie
   • › Składniki mieszaniny są łatwo wchłaniane przez glebę oraz posiadają mobilność w środowisku wodnym.
  • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
   • › Brak dostępnych danych
  • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania.
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  • 13.1 Metody przetwarzania odpadów
   • › Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać odpadów do środowiska naturalnego oraz kanalizacji. Uszkodzone opakowania usuwać według tych samych zasad jak w przypadku produktu. Niezanieczyszczone opakowania mogą być poddane recyklingowi.
   • › Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628)
   • › Nie przekłuwać ani podpalać nawet gdy są puste.
    Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  • IMDG
   • › Klasa: "Aerozole"
   • › Kod UN: 1950
  • ADR:
   • › Klasa: “Gazy”
   • › Zanieczyszczenie morskie: Nie
  • INNE INFORMACJE :
   • › Nie może być transportowane drogą lotniczą.
 • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
   • › Oznakowanie jest zgodne zarówno z ust. ‘Chemiczną (Informacja o zagrożeniach i pakowanie dla dostaw) z 1994 roku, zmieniona w 1996 roku, jak również z aktualnymi wytycznymi europejskimi przepisami.
    Aerozol zawiera ustawowy oświadczenie ostrzegawczy (pkt. 16) i jest oznaczony WYJĄTKOWO ŁATWOPALNY.
  • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
   • › Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona do tej mieszaniny.
 • SEKCJA 16: Inne informacje

  • Aerozol ostrzeżenie:
   • › Pojemnik jest pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet gdy jest pusty.
    Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na temperaturę powyżej 50° C.
    Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów.
    Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
    Trzymać z dala od źródeł zapłonu - Palenie wzbronione.
   • › Zwroty bezpieczeństwa używane w tekście w formie skrótów R i S, opisane są poniżej w pełnej frazie.
    Poza zwrotami R i S uwzględnionymi w rozporządzeniach podanych w rozdziale 15.
   • › R11 Produkt wysoce łatwopalny
    R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
    R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
    R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
    R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
    R34 Powoduje oparzenia.
    R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.
    H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
    H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
    H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
    H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Opinie4

Opinia o produkcie:
XANTO 435ml Xapp Window&Glass Pianka do czyszczenia okien i powierzchni szklanych
Ocena ogólna: 5
Ilość ocen: 4
Oceń produkt

Daria

Super rzecz, każda Pani domu powinna ją mieć ˘ polecam!

Jacek

Pianka jest super, lepsza od wszystkich płynów do mycia szyb. Do samochodu idealna zero smug.

Daria

dobrze sobie radzi ze smugami. nawet plamy po owadach usuwa sie łatwo

Edyta

Zaskakująco dobra rzecz. Nie sądziłam, że forma pianki się nada, ale jest w porządku. Bardzo fajna cena.

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Poleć znajomemu

Poleć produkt znajomym na:

Masz pytania?

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

enp.offer.ask_question

enp.offer.ask_offer: XANTO 435ml Xapp Window&Glass Pianka do czyszczenia okien i powierzchni szklanych