Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w zakładce "Polityka cookies".
Administratorem Twoich danych osobowych jest bdsklep.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69 F. Pozostałe informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdują się w zakładce "RODO".

Wczytywanie...
Kategorie
loader

Umowa z zespołem weselnym lub DJ'em

Sylwia Małachowska
Doceń i poleć nas
0
0

Zespół weselny czy DJ

Jednym z obowiązkowych elementów każdego wesela, jest dobra muzyka. A „dobra” to znaczy taka, przy której nasi gości weselni będą się dobrze i chętnie bawili i nie spędzali większości czasu za stołem. Obecnie za oprawę muzyczną wesel odpowiedzialni są DJ’e lub zespoły weselne. To, na którą opcję się zdecydować, zależy od Was, Waszych wyobrażeń, pomysłów, jak również środków finansowych (nie da się ukryć, że wynajęcie DJ’a jest przeważnie dużo tańsze, niż całego, kilkuosobowego zespołu weselnego). Kiedy już podejmiecie tę decyzję, powinniście pamiętać, że warunkiem udanej współpracy jest podpisanie umowy, która to określa obowiązki obu stron – Pary Młodej i zespołu weselnego, czy też DJ’a, która to określa zakres obowiązków, datę ich wykonania, kwotę, jaką zobowiązujecie się zapłacić za wykonanie wszystkich, objętych umową działań i kilka innych, bardzo ważnych elementów. Jeśli nie wiecie, jak poprawnie skonstruować tego typu umowę, przedstawiamy Wam jej przykład, który możecie wykorzystać na własne potrzeby.

UMOWA o dzieło

Zawarta w dniu ...................... r., w ………, pomiędzy .................................................. ......................................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym, a zespołem muzycznym ............................................, reprezentowaną przez.....................................................................................,zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno - konferansjerskiej zabawy weselnej organizowanej przez Zamawiającego w godzinach od ……………… do…………… w dniu ...………………………… w …………………………………………………………

§ 2

Na wyżej wymienioną usługę Wykonawca wystawi fakturę na kwotę ……………….. zł (słownie ………………………………………………………… złotych).

Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi …………………zł (słownie ………………………………………………złotych).

§ 3

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości .................... zł (słownie................................................................złotych) na poczet wykonania umowy.

§ 4

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu imprezy. Wynagrodzenie określone w § 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu.

§ 6

Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie dyskotekowe, bogatą dyskografię oraz wnosi opłatę na rzecz ZAIKS-u.
§ 7

W przypadku niewywiązania się z § 2 niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie ………........…………… zł (słownie………………................………………… złotych) na rzecz Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy.

§ 9

Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu.

§ 10

Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony .

§ 11

W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu posiłek jak wszystkim biesiadnikom.

§ 12

Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………………………… ……………………………………