Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki dostępu w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Wczytywanie...
Kategorie

Regulaminy promocji

bdsklep.pl

Zapis do newslettera

Rabat 30 zł na PRO PLAN 14kg Opti Digest Medium Adult Sensitive Digestion sucha karma dla psa bogata w jagnięcinę

Rabat 15 zł na PRO PLAN 3kg Medium Adult Sensitive Digestion sucha karma dla psa bogata w jagnięcinę

Rabat - 10% na produkty marki Dalli

Nestle Optipro rabat 10%

Rabat 20 zł na produkty Pedigree

Contigo rabat -20%

Zgarnij bony na wakacje o łącznej wartości 300 zł do wykorzystania na fly.pl
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Zgarnij bony na wakacje o łącznej wartości 300 zł do wykorzystania na fly.pl” (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69F, 01- 651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 10:00 i trwa do 31.08.2017 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania promocyjnej puli bonów do wykorzystania na fly.pl. Organizator poinformuje o wyczerpaniu promocyjnej puli bonów na stronie www.bdsklep.pl.
 4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie w sklepie www.bdsklep.pl na dowolną kwotę. Udział w promocji rozpoczyna się wraz z przekroczeniem pierwszego progu promocyjnego.
  • Za wydane 300 zł – 499,99 zł przysługuje bon na wakacje o wartości 50 zł (Korzyść)
  • Za wydane 500 zł – 799,99 zł przysługują 2 bony na wakacje o łącznej wartości 150 zł (50 zł i 100 zł) (Korzyść)
  • Za wydane więcej niż 800 zł przysługują 3 bony na wakacje o łącznej wartości 300 zł (50 zł, 100 zł i 150 zł) (Korzyść)
  Zasady realizacji Korzyści określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Określone progi zakupowe dotyczą łącznej kwoty zamówienia danego klienta wraz z kosztami transportu.
 6. Do łącznej kwoty zamówień brane są pod uwagę tylko zamówienia złożone na ten sam adres e-mail.
 7. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko do momentu osiągnięcia trzeciego progu promocji. Oznacza to, że po przekroczeniu łącznej sumy zakupów 800 zł, klientowi nie przysługują kolejne bony na wakacje.
 8. Poprawne skorzystanie z Promocji skutkuje otrzymaniem bonu na wakacje do wykorzystania na www.fly.pl Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Klientowi przysługuje bon na wakacje do wykorzystania na www.fly.pl. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje otrzymanie bonu.
 10. Klient otrzyma bon na wakacje po złożeniu zamówienia uprawniającego do otrzymania bonu. Bon zostanie wysłany w wiadomości e-mail w ciągu 3 dni kalendarzowych (przez co należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do niedzieli), liczonych od dnia złożenia zamówienia.
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe wpisanie adresu e-mail oraz za niedostarczenie wiadomości na adres e-mail Klienta, które nie wynikają z winy Organizatora. W szczególności Organizator nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości z bonem z powodu zabezpieczeń skrzynki pocztowej Klienta przed niechcianą korespondencją (SPAM).
 12. Bonu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, ani zbyć do niego praw na rzecz innej osoby.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://www.bdsklep.pl/regulamin
 15. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl
 16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji "Zgarnij bony na wakacje o łącznej wartości 300 zł do wykorzystania na fly.pl"

REGULAMIN REALIZACJI KUPONÓW FLY.PL dystrybuowanych dla klientów bdsklep.pl

I. Zakres regulaminu.
Niniejszy regulamin realizacji Kuponów, dalej zwany Regulaminem, określa zasady realizacji Kuponów wycieczkowych (dalej: Kupony).
II. Wystawca Kuponów.
Podmiotem emitującym Kupony jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Nowogrodzkiej 42, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP 7010057382, zwana dalej „FLY”.
III. Kupony.
1. Kupony są znakami legitymacyjnym uprawniającymi posiadacza Kuponu do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne, dostępne w ofercie FLY, prezentowane na stronie internetowej: www.wczasy.fly.pl
2. Kupony mogą być zrealizowane przy zakupie usług turystycznych, pakietów lotniczych (wycieczki lotnicze) znajdujących się w ofercie FLY, prezentowanych na wskazanej na stronie www.wczasy.fly.pl
3. Każdy Kupon zawiera co najmniej poniższe informacje:
1) nazwa „Kupon wakacyjny”
2) nominał
3) serię i numer
4) data ważności Kuponu
5) dane wystawcy Kuponu
4. Kupony nie są imienne i mogą być przekazywane innym osobom.
5. Wartość Kuponu ustalano na kwotę: 50 PLN (pięćdziesiąt złotych, 100 PLN (sto złotych), 150 PLN (sto pięćdziesiąt złotych) w emitowanej serii.waż
6. Kupon może być przekazany w formie kodu alfanumerycznego.
IV. Okres dystrybucji Kuponów.
Kupony dystrybuowane będą przez bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa, adres biura: ul. Andersa 38, 15-113 Białystok. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081, PL 5252413081, REGON 141162822.
V. Zasady dystrybucji Kuponów.
1. Kupony dystrybuowane będą przez spółkę pod firmą: bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa, adres biura: al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081, PL 5252413081, REGON 141162822.
2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
VI. Sposób realizacji Kuponów.
1. Kupony mogą być realizowane przez każdą osobę, która jest posiadaczem Kuponu.
2. Kupony mogą być zrealizowane wyłącznie we FLY.
3. Okres ważności Kuponu jest określony na dzień 31/12/2019. Okres ważności Kuponu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności za usługę. Termin realizacji usługi turystycznej może być późniejszy niż data ważności.Po upływie daty ważności Kupon nie może być realizowany.
4. Kuponów nie można łączyć i dokonywać zakupu jednej usługi turystycznej z wykorzystaniem kilku Kuponów, również wtedy, jeśli odbiorcami usługi będzie więcej niż jedna osoba.
5. W celu realizacji Kuponów Posiadacz Kuponu kontaktuje się z FLY za pomocą dowolnego kanału kontaktu, wskazanego na stronie internetowej: www.fly.pl/kontakt (infolinia, biuro sprzedaży, e-mail).
6. W momencie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej przez telefon, kupujący usługę Posiadacz Kuponu powinien zaznaczyć, że płatność za nabywaną usługę będzie dokonywana z udziałem Kuponu.
7. Kupony nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY. Promocja dotyczy wybranych produktów turystycznych i nie obejmuje niektórych ofert, np. Nowa Itaka Sp. z o.o., Wezyr Holidays, Sun & Fun.
8. Do rezerwacji do których zostały użyte Kupony nie zostaną naliczone punkty PAYBACK.
9. Minimalna wartość usługi turystycznej, której zakup może być dokonywany z użyciem Kuponu, jest wyznaczona nominałem Kuponu, niezależnie od ilości osób, których rezerwacja dotyczy.
10. Kupony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce w przypadku gdy posiadany Kupon, opiewa na kwotę wyższą niż cena za nabywaną usługę turystyczną. Jeśli cena nabycia usługi turystycznej jest wyższa niż wartość Kuponu, kupujący usługę Posiadacz Kuponu dopłaca różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.
VII. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Kuponów Posiadacz Kuponu może zgłaszać FLY, na adres: Fly.pl Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.
2. Reklamacje będące następstwem zakupu, przy użyciu Kuponu, określonych usług turystycznych i/lub sposobu ich realizacji, Posiadacz Kuponu winien składać zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizatora imprezy turystycznej, którą zakupił.
VIII. Dane osobowe.
1. Posiadacz Kuponu, przy realizacji Kuponów, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy zakupie usługi turystycznej przy użyciu Kuponów, w informatycznej bazie danych fly.pl, której administratorem jest FLY, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe FLY.
2. Posiadacz Kuponów, wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych zawartych w Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z FLY przy realizacji Zamówienia.
IX. Informacje dodatkowe.
1. Regulamin dostępny jest na stronie http://fly.pl/regulamin-kupony-bdsklep-pl/
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez FLY w każdym czasie.
Płyn do soczewek za 1 grosz przy zakupie 1 opakowania soczewek (6 sztuk)
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Płyn do soczewek za 1 grosz przy zakupie 1 opakowania soczewek (6 sztuk)".
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.07.2017 r. i trwa do 30.09.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie, w którym znajduje się minimum 1 opakowanie soczewek z listy: https://www.bdsklep.pl/plyn-do-soczewek-za-1-grosz
 5. Do otrzymania płynu do pielęgnacji soczewek w cenie 0,01 zł wymagany jest kod rabatowy.
 6. Aby skorzystać z promocji, należy złożyć zamówienie na www.bdsklep.pl na dowolną kwotę, w którym znajduje się minimum 1 produkt z listy: https://www.bdsklep.pl/plyn-do-soczewek-za-1-grosz
 7. Promocje polega na przyznaniu Klientowi produktu: https://www.bdsklep.pl/opti-free-120ml-express-wielofunkcyjny-plyn-dezynfekujacy-do-miekkich-soczewek-kontaktowych w cenie 0,01 zł (Korzyść)
 8. Promocja ulega zwielokrotnieniu. Oznacza to, że przy zakupie więcej niż 1 opakowania soczewek, klient otrzyma więcej niż 1 płyn. Jedno opakowanie soczewek=1 płyn do soczewek w cenie 0,01 zł.
 9. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o dodaniu do zamówienia płynu do soczewek w cenie 0,01 zł (Korzyść): https://www.bdsklep.pl/opti-free-120ml-express-wielofunkcyjny-plyn-dezynfekujacy-do-miekkich-soczewek-kontaktowych
 10. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba, która dokonała zakupu przed opublikowaniem promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.
 11. Wartość korzyści nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, w koszyku pojawi się informacja o dodaniu płynu do soczewek w cenie 0,01 zł. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: https://www.bdsklep.pl/regulamin
 16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).
Darmowa dostawa przy zakupie minimum 1 opakowania Pampers Premium Care lub Active Baby
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Darmowa dostawa przy zakupie minimum 1 opakowania Pampers Premium Care lub Active Baby” (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. ul. Gwiaździsta 69 F, 01- 651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok , KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.07.2017 r. i trwa do 31.07.2017 r. lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych.
 4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie na stronie www.bdsklep.pl.
 5. Do otrzymania darmowej dostawy wymagany jest kod rabatowy. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka minimum 1 opakowanie Pampers objęte promocją: https://www.bdsklep.pl/darmowa-dostawa-przy-zakupie-pampers-active-baby-lub-pampers-premium-care wpisać kod promocyjny w koszyku, w pole „Mam kod rabatowy” oraz zatwierdzić go, a następnie wybrać sposób płatności i dostawy.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu na koszt dostawy (Korzyść).
 8. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o zmniejszeniu kosztu dostawy do 0 zł (Korzyść). Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość kosztu dostawy pomniejszy się o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 10. Promocja dotyczy tylko zamówień o wadze do 30 kg i wysyłki na terenie Polski.
 11. Promocje nie łączą się. Oznacza to w szczególności, że podczas składania zamówienia klient może wpisać w koszyku tylko jeden Kod Promocyjny, a tym samym skorzystać tylko z jednej Promocji.
 12. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to, że osoba, która dokonała zakupu przed rozpoczęciem promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.
 13. Wartość Korzyści nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: http://www.bdsklep.pl/regulamin
 16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).
Torba plażowa za 1 grosz do każdego zakupionego kosmetyku L’Erbolario
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Torba plażowa za 1 grosz do każdego zakupionego kosmetyku L’Erbolario".
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.07.2017 r. i trwa do 31.08.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie, w którym znajduje się minimum 1 produkt z listy: https://www.bdsklep.pl/lerbolario-torba-gratis
 5. Do otrzymania torby plażowej w cenie 0,01 zł nie jest wymagany kod rabatowy.
 6. Aby skorzystać z promocji, należy złożyć zamówienie na www.bdsklep.pl na dowolną kwotę, w którym znajduje się minimum 1 produkt z listy: https://www.bdsklep.pl/lerbolario-torba-gratis
 7. Promocje polega na przyznaniu Klientowi produktu: https://www.bdsklep.pl/lerbolario-torba-plazowa-mix-kolorow-gratis w cenie 0,01 zł (Korzyść)
 8. Promocja ulega zwielokrotnieniu. Oznacza to, że przy zakupie więcej niż 1 produktu objętego promocja, klient otrzyma więcej niż 1 torbę.
 9. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o dodaniu do zamówienia torby plażowej w cenie 0,01 zł (Korzyść): https://www.bdsklep.pl/lerbolario-torba-plazowa-mix-kolorow-gratis
 10. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba, która dokonała zakupu przed opublikowaniem promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.
 11. Wartość korzyści nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, w koszyku pojawi się informacja o dodaniu torby plażowej w cenie 0,01 zł. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: https://www.bdsklep.pl/regulamin
 16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).
Odświeżacz do zmywarek Finish za 1 zł
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Odświeżacz do zmywarek Finish za 1 zł".
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok , KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.07.2017 r. i trwa do 31.08.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie, w którym znajdują się produkty z listy o łącznej wartości minimum 50 zł: https://www.bdsklep.pl/lp-lista/91
 5. Do otrzymania odświeżacza do zmywarek Finish w cenie 1 zł nie jest wymagany kod rabatowy.
 6. Aby skorzystać z promocji, należy złożyć zamówienie na www.bdsklep.pl na dowolną kwotę, w którym znajdują się produkty z listy o łącznej wartości minimum 50 zł: https://www.bdsklep.pl/lp-lista/91
 7. Promocje polega na przyznaniu Klientowi produktu: https://www.bdsklep.pl/finish-calgonit-60-myc-odswiezacz-do-zmywarek w cenie 1 zł (Korzyść)
 8. Promocja nie ulega zwielokrotnieniu. Oznacza to, że do jednego zamówienia Klient może otrzymać tylko 1 odświeżacz w cenie 1 zł.
 9. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o dodaniu do zamówienia odświeżacza do zmywarek Finish w cenie 1 zł (Korzyść): https://www.bdsklep.pl/finish-calgonit-60-myc-odswiezacz-do-zmywarek
 10. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba, która dokonała zakupu przed opublikowaniem promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.
 11. Wartość korzyści nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, w koszyku pojawi się informacja o dodaniu odświeżacza do zmywarki Finish w cenie 1 zł. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: https://www.bdsklep.pl/regulamin
 16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).
2 saszetki Gourmet Perle za 0,02 zł przy zakupie wybranych produktów Felix za minimum 10 zł
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "2 saszetki Gourmet Perle za 0,02 zł przy zakupie wybranych produktów Felix za minimum 10 zł".
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok , KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.07.2017 r. i trwa do 31.08.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. 4.W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie, w którym znajdują się produkty z listy o łącznej wartości minimum 10 zł: https://www.bdsklep.pl/felix-gourmet-gratis
 5. Do otrzymania 2 saszetek Gourmet Perle w cenie 0,02 zł nie jest wymagany kod rabatowy.
 6. Aby skorzystać z promocji, należy złożyć zamówienie na www.bdsklep.pl na dowolną kwotę, w którym znajdują się wybrane produkty Felix o łącznej wartości minimum 10 zł: https://www.bdsklep.pl/felix-gourmet-gratis
 7. Promocje polega na przyznaniu Klientowi 2 produktów: https://www.bdsklep.pl/gourmet-perle-85g-losowy-gratis w cenie 0,02 zł (Korzyść)
 8. Promocja nie ulega zwielokrotnieniu. Oznacza to, że do jednego zamówienia Klient może otrzymać 2 saszetki Gourmet Perle w cenie 0,02 zł.
 9. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o dodaniu do zamówienia 2 saszetek Gourmet Perle w cenie 0,02 zł (Korzyść): https://www.bdsklep.pl/gourmet-perle-85g-losowy-gratis
 10. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba, która dokonała zakupu przed opublikowaniem promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.
 11. Wartość korzyści nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. 13.W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, w koszyku pojawi się informacja o dodaniu 2 saszetek Gourmet Perle w cenie 0,02 zł. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: https://www.bdsklep.pl/regulamin
 16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).