Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki dostępu w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Wyprzedaż
Wczytywanie...
Kategorie

Regulamin programu lojalnościowego

bdsklep.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą „Zbieraj punkty i płać mniej”.
2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest bdsklep.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździsta 69F, NIP 525-24-13-081, REGON 141162822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293420. Kapitał zakładowy wynosi 700.000,00 zł opłacony w całości.
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz obowiązki Organizatora.
4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod nazwą www.bdsklep.pl.

§2. Podstawowe pojęcia

1. Program - program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Zbieraj punkty i płać mniej” przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie, która kliknęła w pole -weź udział w programie lojalnościowym i zaakceptowała treść Regulaminu.
3. Konto uczestnika - konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na portalu Organizatora, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące naliczeniem kodów zgodnie z Regulaminem.
4. Pula zakupowa - ogólny stan rozrachunków Uczestnika prowadzony w okresie trwania Programu wskazujący daty i stan kwotowy zamówień.
5. Kod rabatowy - kod wygenerowany przez Organizatora Uczestnikowi, opatrzony indywidualnym numerem w zamian za zgromadzone Punkty w Puli zakupowej w trakcie trwania Programu uprawniający do zniżki na kolejne zakupy.*
6. Punkt - Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 1 złotych od wartości zrealizowanego zamówienia.
7. Nagroda - produkt, który otrzymuje klient w momenci spełnienia warunków Promocji Specjalnej
8. Promocja specjalna - czasowa akcja promujocyjna, polegająca na premiowaniu zakupów uczestników programu specjalnymi nagrodami, po spełnieniu przez uczestnika warunków zawartych w regulaminach promocji.
9. Regulamin promocji specjalnej nie stanowi integralnej części regulaminu programu lojalnościowego.

§3. Warunki udziału w Programie

1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklarowała chęć udziału w Programie oraz oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu.
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.bdsklep.pl. Organizatora oraz będzie udostępniany na każde żądanie osoby zainteresowanej.
3. Wszelkie dane i informacje podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
4. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na ewidencjonowanie przez Organizatora informacji o ilości zgromadzonych przez Uczestnika wartości zamówień, a także na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie do celów związanych z realizacją Programu.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest bdsklep.pl Sp. z o.o. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Uczestnik może w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z uczestnictwa poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi.
7. Udział w Programie oznacza otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o stanie punktów oraz o przyznanych rabatach, promocjach specjalnych i nagrodach.

§4. Otrzymywanie kodów rabatowych

1. Od chwili zaakceptowania regulaminu Programu Uczestnik otrzymuje Kody Rabatowe z tytułu dokonanych zakupów w sklepie internetowym przyznanych przez Organizatora. Gromadzenie oraz naliczenie kodów dokonuje się na indywidualnym Koncie Uczestnika.
2. Uczestnik gromadzi kody poprzez dokonywanie zakupów w internetowym sklepie Organizatora. Kod rabatowy przyznawany jest za każdorazowe przekroczenie ustalonej Puli zakupowej wydanych na dokonane w Sklepie Organizatora zakupy. Kod rabatowy można wykorzystać przy kolejnych zakupach bez ograniczeń co do wartości zakupów, oraz co do rodzaju nabywanych towarów.
3. Wykorzystanie przyznanego kodu rabatowego możliwe jest przy dokonywaniu kolejnych zakupów wpisując w Pole Rabatowe wszystkie symbole z przyznanego kodu. Rabat Lojalnościowy pomniejsza kwotę do zapłaty o ustaloną wartość i skutkuje dezaktywacją jednego wykorzystanego kodu zgromadzonego na koncie klienta.
4. Udzielone rabaty - przyznane Kody Rabatowe nie sumują się. W szczególności oznacza to, że przy jednych zakupach Uczestnik może wykorzystać maksymalnie 1 kod rabatowy.
5. Przyznane kody zachowują ważność przez okres 2 miesięcy od daty przyznania, nie podlegają one wymianie na gotówkę ani nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
6. Punkty sumują się do ustalonej ilości* przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu, zgromadzona do tej pory pula punktów wygasa, a naliczanie punktów rozpoczyna się od zera.
7. Rejestracja transakcji z rabatem możliwa jest dopiero po zrealizowaniu zamówienia czyli po: zatwierdzeniu zapłaty i dostarczenia towaru na wskazany adres przez Uczestnika. Uczestnik, podczas realizacji transakcji nie może żądać naliczenia kodu rabatowego za dane zamówienie.
8. Informację o ilości zgromadzonych Kodów i ich statusie Uczestnik posiada na Indywidulanym koncie klienta.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu kodów rabatowych na koncie klienta Uczestnik może zgłosić do Działu Obsługi Klienta Organizatora, którego dane kontaktowe podane są na stronie internetowej bdsklep.pl.
10. Inne, niż przewidziane programem aktualne kody rabatowe i rabaty lojalnościowe nie mogą być wykorzystywane łącznie.
11. Otrzymany kod rabatowy nie upoważnia do zakupu papierosów

§5. Postanowienia końcowe

1. Program Lojalnościowy „Zbieraj punkty i płać mniej” obowiązuje przez czas nieokreślony począwszy od dnia 01.05.2013 roku. O zakończeniu trwania Programu Organizator poinformuje Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej sklepu www.bdsklep.pl.
2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach regulaminu będą informowani indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o zmianie regulaminu na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Wprowadzone zmiany regulaminu lojalnościowego będą miały zastosowanie od ich wejścia w życie, przy czym nabyte punkty lojalnościowe do dnia wprowadzenia zmian zachowują swą ważność i mogą być rozliczane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wyczerpania.


*Wartość rabatu i wysokość Puli zakupowej ważne od dnia 01.05.2013. Nie dotyczy wyrobów tytoniowych.


Wysokość Puli zakupowej - 500 punktów, 1 punkt = 1 zł
Wartość rabatu - 5% - Rabat nie obejmuje zakupów papierosów