Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w zakładce "Polityka cookies".
Administratorem Twoich danych osobowych jest bdsklep.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69 F. Pozostałe informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdują się w zakładce "RODO".

Wczytywanie...
Kategorie
loader

Intercyza przedślubna a rozdzielność majątkowa

Sylwia Małachowska
Doceń i poleć nas
0
0

Intercyza przedślubna a rozdzielność majątkowa

Wspólnota majątkowa

Małżeństwa dzielą ze sobą nie tylko radości i smutki, wspólne chwile, ale automatycznie, od momentu wstąpienia w związek małżeński, również majątek (chyba, że zastrzegą inaczej, o czym opowiemy w dalszej części artykułu). Oznacza to, że po ślubie obowiązuje ich wspólnota majątkowa, a tym samym, że każdy ze współmałżonków ma równe prawo do wspólnego majątku ruchomego i nieruchomego. Do tzw. majątku wspólnego zaliczają się:

- środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

- pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

- dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków

Co wynika z faktu posiadania wspólnoty majątkowej? Otóż każdy z małżonków jest uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym (chyba, że w określonych sytuacjach kodeks rodzinny mówi inaczej), korzystania z niego w taki sposób, aby równolegle i bez problemów mógł z niego korzystać drugi współmałżonek. Mąż i żona są także zobowiązani o dołożenie wszelkich starań o zachowanie majątku wspólnego.

Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że w przypadku wspólnoty majątkowej małżonkowie mają nie tylko równe prawa do dóbr materialnych, lecz niestety również do długów i innych finansowych zobowiązań. I to nie tylko tych, które zostały zaciągnięte wspólnie. Jeżeli jeden ze współmałżonków zaciągnął kredyt, ale uchyla się od spłacania jego rat, to bank uregulowania należności będzie się domagał od drugiego współmałżonka. Oczywiście zgodnie z prawem na wzięcie kredytu potrzebna jest zgoda i podpis obojga współmałżonków. Jeśli więc takiej zgody nie było lub co więcej, mąż czy żona nie wiedzieli o zaciąganym kredycie, to w takiej sytuacji nie są odpowiedzialni za jego spłatę.

Co więcej, jeśli dwie osoby łączy wspólnota majątkowa, to o zgodę współmałżonka będę zobowiązani pytać również w innych sytuacjach. Kiedy dokładnie należy uzyskać zgodę współmałżonka?

przy darowiznach z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych,

przy czynnościach prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

przy czynnościach prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

przy czynnościach prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzących do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Czymś z czego nowożeńcy często nie zdają sobie sprawy jest fakt, że mimo wspólnoty majątkowej, która zaczyna ich łączyć natychmiast po zawarciu związku małżeńskiego, to wciąż nie tracą wyłącznego prawa własności co do niektórych składników majątku. Do tzw. „majątku osobistego” zaliczają się:

- przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,

- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

- prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

- przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

- prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

- wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

- przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to małżeński ustrój majątkowy, działający dokładnie odwrotnie, niż wspólnota majątkowa. Jego cechą charakterystyczną jest to, że nie występuje w nim pojęcie majątku wspólnego obojga małżonków, a mówi się, o dwóch oddzielnych majątkach osobistych, które są odrębne również w sensie prawnym, a każde z małżonków zarządza nim samodzielnie. Jednocześnie wspólnota majątkowa nie zabrania małżonkom np. wspólnego nabycia domu czy samochodu i do dzielenia się nimi na zasadzie współwłasności. Małżonkowie sami określają, w jakim ułamku nabyta wspólnie rzecz, należy do każdego z nich. Np., że żona ma prawo do 1/3 samochodu, a mąż do 2/3. Rozdzielność można wprowadzić zarówno przed ślubem, na zasadzie spisania małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy, o której więcej informacji w dalszej części artykułu) lub już po ślubie: poprzez zawarcie umowy u notariusza lub poprzez wniesienie do sądu odpowiedniego wniosku. Rozdzielność majątkowa, która powstaje na drodze spisania umowy u notariusza, wymaga wspólnej chęci obu małżonków. Sporządzenie takiej umowy nie jest możliwe, jeśli nie zgadza się na nią nasz współmałżonek. Umowa taka musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż tylko w taki sposób jest ważna. Małżonkowie sami określają termin, od którego umowa zaczyna obowiązywać. Co więcej, mogą określić datę wsteczną obowiązywania umowy o rozdzielności majątkowej, choć najczęściej małżonkowie zawierają umowy obowiązujące od dnia ich podpisania. Koszt sporządzenia o notariusza tego typu umowy (aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową), bez względu na stopień jej skomplikowania, to 400 zł.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej na mocy postanowienia sądu konieczne jest w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków nie chce się zgodzić na podpisaniu stosownej umowy przed notariuszem i/lub gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się co do kwestii związanych z podziałem majątku. Wniosek o ustanowienie takiej rozdzielności należy złożyć w wydziale cywilnym sądu rejonowego, właściwym ze względu zameldowania. Jaki jest koszt takiego pozwu? Otóż składając wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy uiścić wpis sądowy w wysokości od 30 do 600 zł (jest to tzw. wpis tymczasowy). Po zakończeniu sprawy sąd określa kwotę tzw. wpisu ostatecznego. Jeśli wpis ostateczny okaże się być wyższy od od wpisu tymczasowego, należy dopłacić różnicę; jeśli będzie niższy, to taką różnicę zwróci sąd.

Wzór wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej:

Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy

w Warszawie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powódka: (imię i nazwisko)………………………, zam. (adres)…………………………

Pozwany: (imię i nazwisko)………………………, zam. (adres)………………………..

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wnoszę o:

1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy mną, a moim mężem.
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu,

Uzasadnienie

W związku małżeńskim jesteśmy od 7 lat, jednak od początku jego trwania, nasze małżeństwo nie układało się dobrze. Mój mąż dość szybko zaczął przejawiać skłonności do hazardu, a wszystkie zarobione przez siebie pieniądze przeznaczał na wyjścia do kasyna i na pokrywanie związanych z tym długów. W tym czasie ja zajmowałam się utrzymaniem domu i dwójki naszych wspólnych dzieci tylko ze swojej, dość niskiej pensji. Był to jeden z powodów, na tle którego między mną, a mężem zaczęły się rodzić konflikty. Od trzec lat nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, każde z nas samodzielnie dysponuje swoimi środkami finansowymi. Mąż nie zgadza się jednak na to, abyśmy w takiej sytuacji zawarli umowę o rozdzielności majątkowej.

Uważam jednak, że pozostawanie we wspólności majątkowej z moim mężem przeszkadza mi w samodzielnym podejmowaniu decyzji finansowych, ponadto obawiam się, że będę musiała spłacać długi męża, kiedy stanie się on niewypłacalny.

Wobec powyższego, wnoszę o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

  1. odpis aktu małżeństwa

  2. kserokopia pozwu i załącznika

Intercyza przedślubna

Intercyza przedślubna nazywana jest również „majątkową umową przedmałżeńską” i to właśnie ta nazwa jest obowiązująca we wszystkich kodeksach prawnych. Terminu „intercyza” używa się tylko w mowie potocznej. Dla wielu intercyza osób budzi liczne kontrowersje. Jej przeciwnicy uważają, że jest ona zaprzeczeniem małżeńskiej miłości, zaufania. Jej zwolennicy twierdzą, że zarzuty te są nieuzasadnione, a w dążeniu do zabezpieczenia własnego dobrobytu nie ma nic złego.

W większości krajów należących do Unii Europejskiej, Para Młoda po zawarciu związku małżeńskiego ustawowo nie jest wiązana wspólnotą majątkową. O jej ustanowienie małżonkowie zwracają się do sądu. To odwrotnie niż w Polsce, gdzie wspólnota majątkowa zaczyna obowiązywać wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli chcemy, aby nie było tak w naszej sytuacji, musimy podpisać wspomnianą wcześniej – intercyzę. Czym więc dokładnie jest intercyza? To właśnie ona wprowadza inny od ustawowego (od wspólnoty majątkowej) ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami. Inaczej rzecz ujmując, intercyza to rodzaj umowy, który ustanawia między mężem i żoną rozdzielność majątkową. W praktyce oznacza to, że małżonkowie gromadzą odrębne majątki i nimi zarządzają, a w razie rozwodu nie dzielą się nimi, chyba, że właśnie w intercyzie ujmą klauzule określające zobowiązania finansowe po ślubie, takie jak np. alimenty wypłacane na żonę, dziecko, etc.

Intercyza jako taka nie jest pojęciem jednolitym i pozwala na różne opcje zarządzania i gospodarowania majątkiem wspólnym i osobistym: Ze względu na to wyróżniamy intercyzy pozwalające:

- rozszerzyć wspólność ustawową (np. poprzez ustanowienie małżonka współwłaścicielem posiadanego mieszkania, nabytego przed ślubem - zaliczającego się do majątku osobistego);

- ograniczyć wspólność ustawową (np. postanowić, iż zarobki każdego z małżonków nie będą stanowiły części majątku wspólnego);

- ustanowić rozdzielność majątkową (wspólnota majątkowa w ogóle nie powstaje);

ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków