Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w zakładce "Polityka cookies".
Administratorem Twoich danych osobowych jest bdsklep.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69 F. Pozostałe informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdują się w zakładce "RODO".

Wczytywanie...
Kategorie
loader
PLN5.99

ASTONISH 750ml Kitchen Cleaner Uniwersalny płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych

Cena za 0.75 l (7.99 zł/l)
Niedostępny
 • Opis
 • Opinie4
 • Poleć znajomemu
 • Masz pytania?

Opis

ASTONISH 750ml Kitchen Cleaner Uniwersalny płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych

wygodna forma sprayu
chroni przed osadzaniem się kurzu
pozostawia świeży zapach
idealny na domowe zabrudzenia

Uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni kuchennych. Niezwykle wydajny i łatwy w użyciu. Szczególnie polecany do czyszczenia: blatów, płytek ceramicznych, zlewozmywaków, kuchenek i okapów kuchennych. Unikalna formuła usuwa zabrudzenia szybko i skutecznie pozostawiając lśniącą czystość na długo.
 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

  • 1.1 Identyfikator produktu:
   • › Astonish Kitchen Cleaner
  • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
   • › Czyszczenia twardych powierzchni w kuchni
  • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
   • › Producent:
    The London Oil Refining Company Ltd
    Astonish House
    Premier Point, Unit 1
    Staithgate Lane
    Bradford BD6 1DW
    West Yorkshire, Great Britain
    Tel: +44 (0)1274 767440, Fax: +44 (0)1274 726285
    www.astonishcleaners.com, mail: info@astonish.co.uk
   • › IQ Systems Group – Ewa Różycka
    Siedziba: ul. Mehoffera 144a, 03-081 Warszawa
    Biuro/Magazyn: Sadowa ul. Kolejowa 307 , 05-092 Łomianki
    Tel. 0048 724 440 744
    NIP: 524-192-74-16, REGON: 142568064
    www.iqsystemsgroup.com, mail:
    info@iqsystemsgroup.com
  • 1.4 Numer telefonu alarmowego
   • › Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć: (42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).
 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  • 2.1 Klasyfikacja mieszaniny
   • › Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja drażniąca w zgodzie z ustawą Unii Europejskiej Nr. 1999/45/WE.
  • 2.2 Elementy etykiety
   • › Zestawy S:
    S2 Chronić przed dziećmi.
    S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy
    S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
    S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
    S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
    Niebezpieczne składniki muszą być wymienione etykiecie:
    < 5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, Substancje zapachowe
  • 2.3 Inne zagrożenia
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  • SKŁAD:
   • › (2-butoksyetoksy)etanol: Numer Cas - 112-34-5; Numer WE - 203-961-6; Numer Rejestracji - 01- 2119475104 -44-XXXX; Stężenie - 1-5%% w/w; Klasyfikacja 1999/45/EC - Xi, R36; Rozporządzenie (WE)Nr 1272/2008 [CLP] - Eye Irrit. 2—H319
   • › Undecanol, branched and linear, ethoxylated (>5-15EO): Numer Cas - 127036-24- 2; Numer WE - 931-721-7; Numer Rejestracji - ---; Stężenie - 1-5%% w/w; Klasyfikacja 1999/45/EC - Xn, R22, R41; Rozporządzenie (WE)Nr 1272/2008 [CLP] - Acute Tox. 4 (Oral) - H302 Eye Dam. 1—H318
   • › W sekcji 16 znajdują się pełne brzmienia zwrotów zadeklarowanych powyżej.
 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
   • › <>Kontakt z oczami: Płukać pod bieżącą wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli symptomy utrzymują się.
   • Kontakt ze skórą: Obficie spłukać wodą.
   • Wdychanie: Usunąć/przemyć substancje, podać wodę do przepłukania ust. Jeśli podrażnienie utrzymuję się należy zasięgnąć porady lekarskiej.
   • Drogi pokarmowe: Pić wodę. Jeśli objawy utrzymują się zasięgnąć porady lekarza.
  • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
   • Kontakt z oczami: Podrażnienie, zaczerwienienie i dyskomfort
   • Kontakt ze skórą: Podrażnienie, zaczerwienie i ból skóry
   • Wdychanie: Możliwe łagodne podrażnienie górnych dróg oddechowych oraz podrażnienie jamy ustnej.
   • Drogi pokarmowe: Możliwe podrażnienie jamy ustnej i łagodna niestrawność
  • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  • 5.1 Środki gaśnicze
   • › W przypadku pożaru stosować gaśnicę.
  • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
   • › W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące gazy; tlenek węgla.
  • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
   • › Podczas pożaru należy stosować odpowiednie środki ochrony.
 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
   • › Brak dostępnych danych
  • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
   • › Produkt jest przystosowany do odprowadzania do kanalizacji. Przy komercyjnych wyciekach, nie należy dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji.
  • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
   • › Zebrać rozlany roztwór za pomocą ręcznika kuchennego i wyrzucić do kosza. Przetrzeć zanieczyszczone miejsce za pomocą wilgotnej ściereczki.
  • 6.4 Odniesienia do innych sekcji
   • › brak
 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
   • › Używać zgodnie z instrukcja znajdującą się na etykiecie
  • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
   • › Produkt należy przechowywać w stałych warunkach w temperaturze pokojowej.
  • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
   • › Czyszczenia garnków, piekarników i innych twardych powierzchni w całym domu
 • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
   • › Mieszanina nie była testowana. Na podstawie dostępnych danych dla składników klasyfikacji kryteria nie są spełnione.
   • › (2-butoksyetoksy)etanol
   • WartośćParametry kontroliBaza
    TWA10 ppm 67.5 mg/m3EH40 WEL
    STEL15 ppm 101.2 mg/m3EH40 WEL
    TWA10 ppm 67.5 mg/m3ECTLV
    TWA15 ppm 101.2 mg/m3ECTLV

     

   • › Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)
   • Środowisko wód słodkich1 mg/l
    Środowisko wód morskich0,1 mg/l
    Dla osadu wód słodkich4,00 mg/kg
    Dla osadu wód morskich0,4 mg/kg
    STP.1000 mg/l
    Gleba0,4 mg/kg

     

   • › Poziom niepowodujący zmian w zdrowiu człowieka (DNEL)
   •  

    Końcowe wykorzystanieDroga/czas narażeniaDeskryptorWartośćPotencjalne skutki zdrowotne
    PracownikWdychanieDNEL101-2 mg/m3Ostre/lokalne skutki
    PracownikSkóra kontakt/ 1 dzieńDNEL20 mg/m3Przewlekłe skutki
    PracownikWdychanieDNEL67,5 mg/m3Przewlekłe skutki
    PracownikWdychanieDNEL67,5 mg/m3Przewlekłe/lokalne skutki
    KonsumentWdychanieDNEL50,6 mg/m3Ostre/lokalne skutki
    KonsumentSkóra kontakt/ 1 dzieńDNEL10 mg/m3Przewlekłe skutki
    KonsumentWdychanieDNEL34 mg/m3Przewlekłe skutki
    KonsumentPołknięcieDNEL1,25 mg/m3Przewlekłe skutki
    KonsumentWdychanieDNEL34 mg/m3Przewlekłe/lokalne skutki

     

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
   • › w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z dnia 29 listopada 2002 r.
 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  • Wygląd
   • › Żółta ciecz
  • pH
   • › 11.0-12.0 (1% aq)
  • Temperatura wrzenia
   • › Brak danych (>100°C)
  • Temperatura topnienia/krzepnięcia
   • › Brak danych
  • Temperatura zapłonu
   • › Brak danych
  • Szybkość parowania
   • › Brak danych
  • Palność (ciała stałego, gazu)
   • › Nie palny
  • Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości
   • › Brak danych
  • Prężność par
   • › Brak danych
  • Gęstość par
   • › >1 (Powietrze = 1)
  • Zapach
   • › Swieży
  • Próg zapachu
   • › Brak danych
  • Gęstość względna
   • › 1.005 – 1.015
  • Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20st C
   • › całkowicie rozpuszczalny
  • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
   • › Brak danych
  • Temperatura samozapłonu
   • › Brak danych
  • Temperatura rozkładu
   • › Brak danych
  • Lepkość
   • › Brak danych
  • Właściwości wybuchowe
   • › Brak
  • Właściwości utleniające
   • › Brak danych
 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  • 10.1 Reaktywność
   • › Brak wartych do wymienienia zagrożeń
  • 10.2 Stabilność chemiczna
   • › Stabilny w normalnych warunkach
  • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
   • › Puszki mogą pęknąć w pożarze z uwolnieniem palnego propelenta
  • 10.4 Warunki, których należy unikać
   • › Brak
  • 10.5 Materiały niezgodne
   • › Brak
  • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
   • › Tlenek węgla
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
   • › Mieszanina nie była testowana. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
   • › (2-butoksyetoksy)etanol: LD50 doustnie szczur - 1153 mg/kg; LD50 skóra szczur - >4640 mg/kg
 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  • 12.1 Toksyczność
   • › Mieszanina nie była testowana. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
   •  

     

     

    GATUNEKTYP WARTOŚCICZAS NARAŻENIAWARTOŚĆ
    Ryba (Leuciscus idus)LC50->100 mg/l
    Wodne bezkręgowce (Daphnia magna)EC5048godzin >>100 mg/l
    Algi (Desmodesmus subspicatus)EC50->100 mg/l

     

   • Alcohols branched/linear, ethoxylated   
    Ryba-Cyprinus carpioLC5096h>1-10 mg/l
    Daphnia magnaEC5048h>1-10 mg/l
    Algi—Desmodesmus subspicatusEC5072h>1-10 mg/l

     

  • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
   • › Nie zawiera żadnych elementów, uznawanych za trwałe. Zawiera detergenty, które spełniają wymagania dyrektywy dotyczące biodegradacji 648/2004/WE.
    Niejonowe środki powierzchniowo czynne alkohole etoksylowane
    Łatwo ulega rozkładowi; >70%; 28d; aerobic, wytyczne OECD 301A
  • 12.3 Zdolność do bioakumulacji
   • › Nie stwierdzono elementów z właściwościami bioakumulacyjnymi.
  • 12.4 Mobilność w glebie
   • › Składniki mieszaniny są łatwo wchłaniane przez glebę oraz posiadają mobilność w środowisku wodnym.
  • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
   • › Brak dostępnych danych
  • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania.
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  • 13.1 Metody przetwarzania odpadów
   • › Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać odpadów do środowiska naturalnego oraz kanalizacji. Uszkodzone opakowania usuwać według tych samych zasad jak w przypadku produktu. Niezanieczyszczone opakowania mogą być poddane recyklingowi.
   • › Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628)
   • › Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Z Tr
 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  • Informacje dotyczące transportu
   • › Produkt nie podlega przepisom transportowym
 • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
   • › Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r., dyrektywa w sprawie preparatów niebezpiecznych. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
  • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
   • › Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona do tej mieszaniny.
 • SEKCJA 16: Inne informacje

  • Inne informacje
   • › Zwroty bezpieczeństwa używane w tekście w formie skrótów R i S, opisane są poniżej w pełnej frazie.
    Poza zwrotami R i S uwzględnionymi w rozporządzeniach podanych w rozdziale 15.
   • › R22 Działa szkodliwie po połknięciu
    R36 Działa drażniąco na oczy.
    R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
    H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
    H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
    H319 Działa drażniąco na oczy.
  • Eye Irrit. 2
   • › Poważne uszkodzeniu oczu/działanie drażniące na oczy Kategorii 2
  • Acute tox. 4
   • › Ostra Toksyczność Kategorii 4

Opinie4

Opinia o produkcie:
ASTONISH 750ml Kitchen Cleaner Uniwersalny płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych
Ocena ogólna: 5
Ilość ocen: 4
Oceń produkt

Ela

Dołączę się do Pań które cenią sobie bdb jakość za bdb cenę.
Proponuję ten inne płyny z seri astonish,fajny świeży zapach,wydajny cóż dodać,chce się sprzątać-)

Ewa

Niedrogi, a jakze skuteczny .) Nie jest reklamowany w TV, a szkoda, więcej osób dowiedziałoby się, że za niewielkie pieniądze można kupić wysokiej jakości produkt. Polecam, warto.

gosia

bardzo praktyczny, mogę nim czyści i kcuhenkę i okap i szafki nawet

gosia

bardzo praktyczny, mogę nim czyści i kcuhenkę i okap i szafki nawet

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Poleć znajomemu

Poleć produkt znajomym na:

Masz pytania?

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

enp.offer.ask_question

enp.offer.ask_offer: ASTONISH 750ml Kitchen Cleaner Uniwersalny płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych