Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki dostępu w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Wczytywanie...
 • PROMOCJA! Darmowa dostawa już od 300 zł
  szczegóły
  Kupujesz na firmę? Skontaktuj się z nami
  szczegóły
Kategorie
PLN 7.69

ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek

Niedostępny
 • Opis
 • Opinie6
 • Poleć znajomemu
 • Masz pytania?

Opis

ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek

usuwa tłuszcz i przypalone jedzenie
skutecznie czyści piece, kuchenki, garnki
nadaje połysk powierzchniom
nie zawiera kwasów
nie niszczy chromowanych elementów

Pasta ASTONISH pomoże Ci rozwiązać problem przypalonego jedzenia i tłuszczu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie uszkadzając powierzchni, ponieważ nie zawiera kwasów. Nada Twojej kuchni wyjątkową czystość i połysk. Pasta łatwo się rozprowadza, nie powoduje zarysowań i jest bardzo wydajna.
 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

  • 1.1 Identyfikator produktu:
   • › Astonish Oven & Cookware Cleaner
  • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
   • › Czyszczenia garnków, piekarników i innych twardych powierzchni w całym domu
  • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
   • › Producent:
    The London Oil Refining Company Ltd
    Astonish House
    Premier Point, Unit 1
    Staithgate Lane
    Bradford BD6 1DW
    West Yorkshire, Great Britain
    Tel: +44 (0)1274 767440, Fax: +44 (0)1274 726285
    www.astonishcleaners.com, mail: info@astonish.co.uk
   • › IQ Systems Group – Ewa Różycka
    Siedziba: ul. Mehoffera 144a, 03-081 Warszawa
    Biuro/Magazyn: Sadowa ul. Kolejowa 307 , 05-092 Łomianki
    Tel. 0048 724 440 744
    NIP: 524-192-74-16, REGON: 142568064
    www.iqsystemsgroup.com, mail:
    info@iqsystemsgroup.com
  • 1.4 Numer telefonu alarmowego
   • › Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć: (42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).
 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  • 2.1 Klasyfikacja mieszaniny
   • › Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja drażniąca w zgodzie z ustawą Unii Europejskiej Nr. 1999/45/WE.
  • 2.2 Elementy etykiety
   • › Zestawy S:
    S2 Chronić przed dziećmi.
    S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
    S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
    S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
    Niebezpieczne składniki muszą być wymienione etykiecie:
    Mydło roślinne, substancje zapachowe, limonen, citral
  • 2.3 Inne zagrożenia
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  • SKŁAD:
   • › Ditlenek krzemu / Kwarc: Numer Cas - 14808-60-7; Numer WE - 238-878-4; Stężenie - >60%; Klasyfikacja 1999/45/EC - Xn, R48/20; Rozporządzenie (WE)Nr 1272/2008 [CLP] - STOT Rep. 2—H373
   • › W sekcji 16 znajdują się pełne brzmienia zwrotów zadeklarowanych powyżej.
 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
   • › <>Kontakt z oczami: Płukać pod bieżącą wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli symptomy utrzymują się.
   • Kontakt ze skórą: Obficie spłukać wodą.
   • Wdychanie: Usunąć/przemyć substancje, podać wodę do przepłukania ust. Jeśli podrażnienie utrzymuję się należy zasięgnąć porady lekarskiej.
   • Drogi pokarmowe: Pić wodę. Jeśli objawy utrzymują się zasięgnąć porady lekarza.
  • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
   • Kontakt z oczami: Podrażnienie, zaczerwienienie i dyskomfort
   • Kontakt ze skórą: Podrażnienie, zaczerwienie i ból skóry
   • Wdychanie: Możliwe łagodne podrażnienie górnych dróg oddechowych oraz podrażnienie jamy ustnej.
   • Drogi pokarmowe: Możliwe podrażnienie jamy ustnej i łagodna niestrawność
  • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  • 5.1 Środki gaśnicze
   • › W przypadku pożaru stosować gaśnicę.
  • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
   • › W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące gazy; tlenek węgla.
  • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
   • › Podczas pożaru należy stosować odpowiednie środki ochrony.
 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
   • › Brak dostępnych danych
  • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
   • › Produkt jest przystosowany do odprowadzania do kanalizacji. Przy komercyjnych wyciekach, nie należy dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji.
  • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
   • › Zebrać rozlany roztwór za pomocą ręcznika kuchennego i wyrzucić do kosza. Przetrzeć zanieczyszczone miejsce za pomocą wilgotnej ściereczki.
  • 6.4 Odniesienia do innych sekcji
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
   • › Używać zgodnie z instrukcja znajdującą się na etykiecie
  • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
   • › Produkt należy przechowywać w stałych warunkach w temperaturze pokojowej.
  • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
   • › Czyszczenia garnków, piekarników i innych twardych powierzchni w całym domu
 • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
   • › Mieszanina nie była testowana. Na podstawie dostępnych danych dla składników klasyfikacji kryteria nie są spełnione.
   • › Ditlenek krzemu / Kwarc: Wartość - TWA; Parametry kontroli - 0,1 mg/m3; Podstawa - WEL
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
   • › w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z dnia 29 listopada 2002 r.
  • Kontrola narażenia
   • › Produkt nie stwarza zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania. Należy uważać, żeby nie wdychać rozpylonej cieczy. Środki ochrony osobistej nie są konieczne.
 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  • Wygląd
   • › Szara pasta
  • pH
   • › 9.0-10.5 (1% aq)
  • Temperatura wrzenia
   • › Brak danych (>100°C)
  • Temperatura topnienia/krzepnięcia
   • › Brak danych
  • Temperatura zapłonu
   • › Nie dotyczy
  • Szybkość parowania
   • › Brak danych
  • Palność (ciała stałego, gazu)
   • › Nie palny
  • Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości
   • › Brak danych
  • Prężność par
   • › Brak danych
  • Gęstość par
   • › >1 (Powietrze = 1)
  • Zapach
   • › Cytrusowy
  • Próg zapachu
   • › Brak danych
  • Gęstość względna
   • › Około 1,6
  • Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20st C
   • › całkowicie rozpuszczalny
  • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
   • › Brak danych
  • Temperatura samozapłonu
   • › Brak danych
  • Temperatura rozkładu
   • › Brak danych
  • Lepkość
   • › Brak danych
  • Właściwości wybuchowe
   • › Brak
  • Właściwości utleniające
   • › Brak danych
 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  • 10.1 Reaktywność
   • › Brak wartych do wymienienia zagrożeń
  • 10.2 Stabilność chemiczna
   • › Stabilny w normalnych warunkach
  • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
   • › Brak w normalnych warunkach
  • 10.4 Warunki, których należy unikać
   • › Brak
  • 10.5 Materiały niezgodne
   • › Brak
  • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
   • › Tlenek węgla
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
   • › Mieszanina nie była testowana. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  • 12.1 Toksyczność
   • › Mieszanina nie była testowana. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
  • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
   • › Nie zawiera żadnych elementów, uznawanych za trwałe. Zawiera detergenty, które spełniają wymagania dyrektywy dotyczące biodegradacji 648/2004/WE.
  • 12.3 Zdolność do bioakumulacji
   • › Nie stwierdzono elementów z właściwościami bioakumulacyjnymi.
  • 12.4 Mobilność w glebie
   • › Składniki mieszaniny są łatwo wchłaniane przez glebę oraz posiadają mobilność w środowisku wodnym.
  • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
   • › Brak dostępnych danych
  • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania.
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  • 13.1 Metody przetwarzania odpadów
   • › Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać odpadów do środowiska naturalnego oraz kanalizacji. Uszkodzone opakowania usuwać według tych samych zasad jak w przypadku produktu. Niezanieczyszczone opakowania mogą być poddane recyklingowi.
   • › Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628)
   • › Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Z Tr
 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  • Informacje dotyczące transportu
   • › Produkt nie podlega przepisom transportowym
 • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
   • › Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r., dyrektywa w sprawie preparatów niebezpiecznych. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
  • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
   • › Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona do tej mieszaniny.
 • SEKCJA 16: Inne informacje

  • Inne informacje
   • › Zwroty bezpieczeństwa używane w tekście w formie skrótów R i S, opisane są poniżej w pełnej frazie.
    Poza zwrotami R i S uwzględnionymi w rozporządzeniach podanych w rozdziale 15.
   • › R48/20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
    H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

Opinie6

Opinia o produkcie:
ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek
Ocena ogólna: 5
Ilość ocen: 6
Oceń produkt

Jagoda

rewelacyjny produkt. takiego właśnie szukałam

beata

pomógł mi wyszorować moją kuchenkę, przy tym nie rysując jej

perfekcyjna

Skuteczny, nie rysuje czyszczonej powierzchni. I nie śmierdzi jak większość tego typu produktów.

Monika

Rewelacyjny produkt, poradził sobie z resztkami przypalonego jedzenia w piekarniku, super

Elka

Bardzo dobra pasta, wcześniej uzywałam sprayu Glix z którego bylam bardzo zadowolona, pasta również godna polecenia.

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Poleć znajomemu

Poleć produkt znajomym na:

Masz pytania?

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

enp.offer.ask_question

enp.offer.ask_offer: ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek