Koszyk 0
Brak produktów w koszyku
Astonish ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek

Kliknij aby powiększyć zdjęcie

ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek

ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek

usuwa tłuszcz i przypalone jedzenie
skutecznie czyści piece, kuchenki, garnki
nadaje połysk powierzchniom
nie zawiera kwasów
nie niszczy chromowanych elementów

Pasta ASTONISH pomoże Ci rozwiązać problem przypalonego jedzenia i tłuszczu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie uszkadzając powierzchni, ponieważ nie zawiera kwasów. Nada Twojej kuchni wyjątkową czystość i połysk. Pasta łatwo się rozprowadza, nie powoduje zarysowań i jest bardzo wydajna.

Czytaj więcej

30 dni na zwrot towaru
+ zobacz szczegóły

Skontaktuj się z nami
+ zobacz szczegóły

Reklamacje i gwarancje
+ zobacz szczegóły

Darmowa dostawa 300.00 zł
+ zobacz szczegóły

Poleć produkt znajomemu

ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek

usuwa tłuszcz i przypalone jedzenie
skutecznie czyści piece, kuchenki, garnki
nadaje połysk powierzchniom
nie zawiera kwasów
nie niszczy chromowanych elementów

Pasta ASTONISH pomoże Ci rozwiązać problem przypalonego jedzenia i tłuszczu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie uszkadzając powierzchni, ponieważ nie zawiera kwasów. Nada Twojej kuchni wyjątkową czystość i połysk. Pasta łatwo się rozprowadza, nie powoduje zarysowań i jest bardzo wydajna.


ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek, EAN 048256231052

Dodano przez: Jagoda

rewelacyjny produkt. takiego właśnie szukałam

Dodano przez: beata

pomógł mi wyszorować moją kuchenkę, przy tym nie rysując jej

Dodano przez: perfekcyjna

Skuteczny, nie rysuje czyszczonej powierzchni. I nie śmierdzi jak większość tego typu produktów.

Dodano przez: Monika

Rewelacyjny produkt, poradził sobie z resztkami przypalonego jedzenia w piekarniku, super

Dodano przez: Elka

Bardzo dobra pasta, wcześniej uzywałam sprayu Glix z którego bylam bardzo zadowolona, pasta również godna polecenia.

Dodano przez: Elka

Bardzo dobra pasta, wcześniej uzywałam sprayu Glix z którego bylam bardzo zadowolona, pasta również godna polecenia.

* pola wymagane
 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

  • 1.1 Identyfikator produktu:
   • › Astonish Oven & Cookware Cleaner
  • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
   • › Czyszczenia garnków, piekarników i innych twardych powierzchni w całym domu
  • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
   • › Producent:
    The London Oil Refining Company Ltd
    Astonish House
    Premier Point, Unit 1
    Staithgate Lane
    Bradford BD6 1DW
    West Yorkshire, Great Britain
    Tel: +44 (0)1274 767440, Fax: +44 (0)1274 726285
    www.astonishcleaners.com, mail: info@astonish.co.uk
   • › IQ Systems Group – Ewa Różycka
    Siedziba: ul. Mehoffera 144a, 03-081 Warszawa
    Biuro/Magazyn: Sadowa ul. Kolejowa 307 , 05-092 Łomianki
    Tel. 0048 724 440 744
    NIP: 524-192-74-16, REGON: 142568064
    www.iqsystemsgroup.com, mail:
    info@iqsystemsgroup.com
  • 1.4 Numer telefonu alarmowego
   • › Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć: (42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).
 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  • 2.1 Klasyfikacja mieszaniny
   • › Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja drażniąca w zgodzie z ustawą Unii Europejskiej Nr. 1999/45/WE.
  • 2.2 Elementy etykiety
   • › Zestawy S:
    S2 Chronić przed dziećmi.
    S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
    S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
    S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
    Niebezpieczne składniki muszą być wymienione etykiecie:
    Mydło roślinne, substancje zapachowe, limonen, citral
  • 2.3 Inne zagrożenia
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  • SKŁAD:
   • › Ditlenek krzemu / Kwarc: Numer Cas - 14808-60-7; Numer WE - 238-878-4; Stężenie - >60%; Klasyfikacja 1999/45/EC - Xn, R48/20; Rozporządzenie (WE)Nr 1272/2008 [CLP] - STOT Rep. 2—H373
   • › W sekcji 16 znajdują się pełne brzmienia zwrotów zadeklarowanych powyżej.
 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
   • › <>Kontakt z oczami: Płukać pod bieżącą wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli symptomy utrzymują się.
   • Kontakt ze skórą: Obficie spłukać wodą.
   • Wdychanie: Usunąć/przemyć substancje, podać wodę do przepłukania ust. Jeśli podrażnienie utrzymuję się należy zasięgnąć porady lekarskiej.
   • Drogi pokarmowe: Pić wodę. Jeśli objawy utrzymują się zasięgnąć porady lekarza.
  • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
   • Kontakt z oczami: Podrażnienie, zaczerwienienie i dyskomfort
   • Kontakt ze skórą: Podrażnienie, zaczerwienie i ból skóry
   • Wdychanie: Możliwe łagodne podrażnienie górnych dróg oddechowych oraz podrażnienie jamy ustnej.
   • Drogi pokarmowe: Możliwe podrażnienie jamy ustnej i łagodna niestrawność
  • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  • 5.1 Środki gaśnicze
   • › W przypadku pożaru stosować gaśnicę.
  • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
   • › W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące gazy; tlenek węgla.
  • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
   • › Podczas pożaru należy stosować odpowiednie środki ochrony.
 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
   • › Brak dostępnych danych
  • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
   • › Produkt jest przystosowany do odprowadzania do kanalizacji. Przy komercyjnych wyciekach, nie należy dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji.
  • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
   • › Zebrać rozlany roztwór za pomocą ręcznika kuchennego i wyrzucić do kosza. Przetrzeć zanieczyszczone miejsce za pomocą wilgotnej ściereczki.
  • 6.4 Odniesienia do innych sekcji
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
   • › Używać zgodnie z instrukcja znajdującą się na etykiecie
  • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
   • › Produkt należy przechowywać w stałych warunkach w temperaturze pokojowej.
  • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
   • › Czyszczenia garnków, piekarników i innych twardych powierzchni w całym domu
 • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
   • › Mieszanina nie była testowana. Na podstawie dostępnych danych dla składników klasyfikacji kryteria nie są spełnione.
   • › Ditlenek krzemu / Kwarc: Wartość - TWA; Parametry kontroli - 0,1 mg/m3; Podstawa - WEL
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
   • › w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z dnia 29 listopada 2002 r.
  • Kontrola narażenia
   • › Produkt nie stwarza zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania. Należy uważać, żeby nie wdychać rozpylonej cieczy. Środki ochrony osobistej nie są konieczne.
 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  • Wygląd
   • › Szara pasta
  • pH
   • › 9.0-10.5 (1% aq)
  • Temperatura wrzenia
   • › Brak danych (>100°C)
  • Temperatura topnienia/krzepnięcia
   • › Brak danych
  • Temperatura zapłonu
   • › Nie dotyczy
  • Szybkość parowania
   • › Brak danych
  • Palność (ciała stałego, gazu)
   • › Nie palny
  • Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości
   • › Brak danych
  • Prężność par
   • › Brak danych
  • Gęstość par
   • › >1 (Powietrze = 1)
  • Zapach
   • › Cytrusowy
  • Próg zapachu
   • › Brak danych
  • Gęstość względna
   • › Około 1,6
  • Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20st C
   • › całkowicie rozpuszczalny
  • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
   • › Brak danych
  • Temperatura samozapłonu
   • › Brak danych
  • Temperatura rozkładu
   • › Brak danych
  • Lepkość
   • › Brak danych
  • Właściwości wybuchowe
   • › Brak
  • Właściwości utleniające
   • › Brak danych
 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  • 10.1 Reaktywność
   • › Brak wartych do wymienienia zagrożeń
  • 10.2 Stabilność chemiczna
   • › Stabilny w normalnych warunkach
  • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
   • › Brak w normalnych warunkach
  • 10.4 Warunki, których należy unikać
   • › Brak
  • 10.5 Materiały niezgodne
   • › Brak
  • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
   • › Tlenek węgla
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
   • › Mieszanina nie była testowana. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  • 12.1 Toksyczność
   • › Mieszanina nie była testowana. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
  • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
   • › Nie zawiera żadnych elementów, uznawanych za trwałe. Zawiera detergenty, które spełniają wymagania dyrektywy dotyczące biodegradacji 648/2004/WE.
  • 12.3 Zdolność do bioakumulacji
   • › Nie stwierdzono elementów z właściwościami bioakumulacyjnymi.
  • 12.4 Mobilność w glebie
   • › Składniki mieszaniny są łatwo wchłaniane przez glebę oraz posiadają mobilność w środowisku wodnym.
  • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
   • › Brak dostępnych danych
  • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania.
   • › Brak dostępnych danych
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  • 13.1 Metody przetwarzania odpadów
   • › Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać odpadów do środowiska naturalnego oraz kanalizacji. Uszkodzone opakowania usuwać według tych samych zasad jak w przypadku produktu. Niezanieczyszczone opakowania mogą być poddane recyklingowi.
   • › Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628)
   • › Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Z Tr
 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  • Informacje dotyczące transportu
   • › Produkt nie podlega przepisom transportowym
 • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
   • › Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r., dyrektywa w sprawie preparatów niebezpiecznych. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
  • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
   • › Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona do tej mieszaniny.
 • SEKCJA 16: Inne informacje

  • Inne informacje
   • › Zwroty bezpieczeństwa używane w tekście w formie skrótów R i S, opisane są poniżej w pełnej frazie.
    Poza zwrotami R i S uwzględnionymi w rozporządzeniach podanych w rozdziale 15.
   • › R48/20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
    H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

Szacunkowy koszt i czas dostawy produktu ASTONISH 500g GB Pasta do czyszczenia piekarników i kuchenek:

Przewidywany czas dostawy*
Przedpłata
Płatność przy odbiorze
Paczkomaty InPost
1-2 dni
9.90 zł
niedostępne
Przesyłka kurierska
0-1 dni
16.99 zł
19.99 zł
Odbiór osobisty (w Białymstoku)
0 dni
0.00 zł
0.00 zł
Raben
1-2 dni
76.00 zł
91.00 zł

* Przewidywany czas dostarczenia towaru od momentu wysłania.

Zamówienia o wartości powyżej 300.00 zł

Warunki: do 60kg, przedpłata

BEZPŁATNIE

(nie dotyczy zakupu alkoholu)

30 dni na zwrot towaru:

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem lub na adres e-mail reklamacje@bdsklep.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.


W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.Pobierz Formularz Odstąpienia od Umowy
Przejdź do Regulaminu Sklepu

Skontaktuj się z nami:

bdsklep.pl Sp z.o.o.


ul. Aleja Niepodległości 18

02-653 Warszawa

NIP: 525-24-13-081

REGON: 141162822

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293420

Spółka bdsklep.pl Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000,00 zł, opłacony w całości.Kontakt:

Tel.: +48 22 123 06 80

Fax: +48 85 688 69 34

Kom: +48 510 091 270

Skype: bdsklep.pl

E-mail: sklep@bdsklep.pl

Reklamacje:

Wszystkie produkty dostępne w bdsklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.


Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca


W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • - przesłać zgłoszenie na adres mailowy: reklamacje@bdsklep.pl
 • - przesłać zgłoszenie na adres ul. Aleja Niepodległości 18 , 02-653, Warszawa.
 • - przesłać zgłoszenie poprzez stronę internetową bdsklep.pl klikając sekcję „Zgłoś reklamację”


Zgłoś reklamację
Przejdź do Regulaminu Sklepu
Poleć produkt znajomemu

Wypełnij formularz i naciśnij przycisk "Wyślij"

Dodaj produkt do listy zakupowej

Ta funkcjonalność jest możliwa tylko dla zalogowanych klientów.
Jeśli chcesz mieć możliwość tworzenia list ulubionych produktów zaloguj się lub załóż nowe konto

Poleć produkt znajomemu

Wypełnij formularz i naciśnij przycisk "Wyślij"

Utwórz nową listę zakupową

* pola wymagane

Uwaga

Towary sprzedawane w kategorii "Alkohole" przeznaczone są jedynie dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat?

poka

Przykro nam, ale przekroczyłeś maksymalną ilość sztuk tego produktu w koszyku - aktualnie w naszym magazynie nie mamy więcej sztuk tego produktu.

Jeśli chcesz zamówić więcej sztuk tego produktu, koniecznie skontaktuj się z nami - pod numerem telefonu +48 22 123 06 80 lub za pomocą formularza.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia) OK